Sebelum melangsungkan pernikahan, ada baiknya kita mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik secara agama, maupun negara. Ada dua hukum nikah yang perlu Anda fahami di sini, yaitu nikah berdasarkan aturan di negara Indonesia (hukum positif),

Pernikahan merupakan ikatan suci yang menyatukan insan. Selain ditujukan untuk menjaga keberlangsungan manusia, nikah menjadi media untuk menjaga hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga. Mengingat pernikahan sangat urgen, islam telah menetapkan bagaima koridornya, menggariskan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online (lihat kbbi.web.id), Sumber berarti asal. Sumber bunyi, yaitu asal dari suatu bunyi. Penyakit jiwanya bersumber dari perasaan yang tertekan, juga diartikan berasal. Sumber hukum Islam sama dengan “asal pengambilan

Terdapat dua istilah yang kerap disalah-fahami dalam materi hukum Islam, yaitu jinayah dan jarimah. Perbedaan keduanya tidaklah sulit kita cerna. Ibarat pohon, Jinayah adalah cabang, sedang jarimah adalah rantingnya. Hukum pidana islam dalam ilmu fiqih

Tayamum (Arab: تيمم‎) yaitu tindakan mensucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam. Umumnya menggunakan debu. Ritual ini adalah alternatif Wudlu. Dalil Tayamum Dalil yang menjadi pedoman pelakasanaan tayamum adalah surat al-Maidah ayat 6: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

Hukum Menjual Miras – Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, agama yang menebar kasih sayang bagi alam semesta beserta isinya. Ajaran-ajaran yang dianut tidak lain untuk menjaga keseimbangan, ketentraman, serta kebaikan bagi manusia. Salah satunya

Pernahkah Anda melihat orang yang hendak menunaikan shalat, di tengah perjalanan ia menginjak kotoran hewan, kemudian kembali melaksakana berwudhu? Sebab menurutnya, kejadian tersebut telah membatalkan wudhu. Padahal jika ditelusuri hukumnya, menginjak kotoran tidaklah membatalkan wudhu. Cukup

  • 1
  • 2