Wacana pemikiran ekonomi islam, tampaknya mengundang daya tarik tersendiri di kalangan ulama dan cendikiawan muslim. Mereka memaparkan prinsip ekonomi islam. Diantaranya uraian M.Quraish Shihab yang menetapkan empat pinsip dalam ekonomi. Yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas,