√ Daftar Ayat Ahkam dalam Al Qur’an [LENGKAP]

Ayat Ahkam dalam al Qur’an :- Al-Qur’an merupakan salah satu dari sumber hukum bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang aturan peribadatan dan Muamalah.

Banyak sekali ayat-ayat seputar ibadah seperti ayat tentang shalat, puasa, zakat, dan sejenisnya. Tidak hanya itu, ayat-ayat muamalah seperti ayat tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan sejenisnya, juga dibahas dalam al Qur’an.

Dalam artikel ini, saya coba cantumkan ayat-ayat muamalah terlebih dahulu, mengingat jumlahnya tidak begitu banyak. Sedang kelengkapan daftar Ayat ahkam dapat anda simak pada tabel artikel ini.

Ayat Muamalat dalam Al Qur’an

Adapun daftar ayat ahkam dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan muamalah dapat Anda simak di bawah ini.

1. Hukum Keluarga

Hukum keluarga terdiri dari hukum perkawinan dan hukum waris.

A. Hukum perkawinan

Ayat-ayat seputar hukum perkawinan terdapat dalam surat:

 • Al-Baqarah ayat 221, 230, 232,  235;
 • An-Nisa ayat 3, 4, 22, 23, 24, 25, 129;
 • An-Nur ayat 24, 32, 33;
 • al-Mumtahanah 10 dan 11;
 • At-Thalaq ayat 1 dan 2;

B. Hukum Waris

Mengenai hukum waris, terdapat dalam beberapa surat, diantaranya:

 • Al-Baqarah ayat 180 dan 240;
 • An-Nisa ayat 7-12, 32, 33 dan 176;
 • Al-Ahdzab ayat 6;

2. Hukum Perikatan

Hukum perikatan (Perjanjian) dibicarakan dalam surat:

 • Al-Baqarah ayat 280, 282, 283.
 • Al-Anfal ayat 56 dan 58.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi keuangan (termasuk hukum dagang) dibahas dalam surat:

 • Al-Baqarah ayat 275, 282, 284,
 • Ali Imran ayat 130,
 • An-Nisa ayat 29,
 • al-Muthaffifin ayat 1 sampai 3.

4. Hukum Pidana

Hukum pidana Islam termaktub dalam surat:

 • Al-Baqarah ayat 178 dan 179,
 • An-Nisa ayat 92 dan 93
 • Al-Maidah ayat 33, 38, dan 39,
 • An-Nur ayat 2,
 • Asy-Syura ayat 40.

5. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara ada antara lain dibahas dalam surat:

 • Ali Imran ayat ayat 104, 110, 159,
 • An-Nisa ayat 59
 • As-Syura ayat 38

6. Hukum Internasional

Hukum internasional dibicarakan dalam surat:

 • Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan 193,
 • Al-Anfal ayat 39 dan 41,
 • At-Taubah ayat 29 dan 123,
 • Al-Hajj ayat 39 dan 40.

7. Hukum Acara Peradilan

Mengenai hukum acara peradilan antara lain dibicarakan dalam surat:

 • Al-Baqarah ayat 282
 • An-Nisa ayat 65 dan 105
 • Al-Maidah ayat 8
 • Shad ayat 26

Ayat Ahkam dalam al Qur’an

Untuk mengetahui bagaimana ayat ayat Ahkam dalam al Qur’an lebih lengkap lagi, simak daftarnya pada tabel di bawah.

SuratAyatPerihal
Al-Furqan48Kebersihan
Al-Anfal11Kebersihan
Al-Taubah108Kebersihan
Al-Nisa’43Mandi
Al-Maidah6Wudhu
al-Baqarah222Haid
al-Baqarah238Shalat
al-Baqarah239Shalat
Taha132Shalat
Al-Isra’78Shalat
Hud115Shalat
Al-Bayinah5Shalat
al-Baqarah144Shalat
al-Isra’110Shalat
Al-Nahl98Shalat
Al-Haji77Shalat
al-Nisa’101Shalat
al-Nisa’102Shalat
al-Nisa’103Shalat
Al-Jumu’ah9Shalat
al-A’la14Shalat
al-A’la15Shalat
al-Tawbah84Shalat
al-Baqarah183Puasa
al-Baqarah184Puasa
al-Baqarah185Puasa
al-Baqarah187Puasa
al-Tawbah103Puasa
al-Tawbah60Puasa
Al-An’am141Puasa
al-Baqarah267Puasa
al-Anfal41Puasa
Al Imran96Haji
al-Haji27Haji
al-Haji28Haji
al-Haji29Haji
al-Haji36Haji
al-Baqarah196Haji
al-Baqarah158Haji
al-Baqarah125Haji
al-Baqarah198Haji
al-Baqarah199Haji
Al-Fath27Haji
al-Baqarah203Haji
al-Baqarah200Haji
al-Baqarah197Haji
al-Ma’idah1Haji
al-Ma’idah94Haji
al-Ma’idah95Haji
al-Ma’idah96Haji
al-Ma’idah2Haji
al-Tawbah29Jihad
Al-Hujurat9Jihad
al-Tawbah41Jihad
al-Tawbah81Jihad
Al-Saff11Jihad
al-Nisa’95Jihad
al-Anfal72Jihad
al-Baqarah217Jihad
al-Baqarah194Jihad
al-Baqarah191Jihad
al-Anfal66Jihad
al-Tawbah123Jihad
al-Anfal15Jihad
al-Anfal16Jihad
al-Anfal67Jihad
Muhammad4Jihad
al-Anfal57Jihad
al-Anfal58Jihad
al-Anfal60Jihad
al-Anfal61Jihad
al-Nisa’71Jihad
al-Baqarah190Jihad
al-Tawbah91Jihad
al-Tawbah6Jihad
al-Anfal1Rampasan perang
al-Hashr6Rampasan perang
al-Hashr7Rampasan perang
Al ‘Imran104Amar ma’ruf nahi munkar
Al-Tahrim6Amar ma’ruf nahi munkar
Al-A’raf199Amar ma’ruf nahi munkar
Al-Nahl125Amar ma’ruf nahi munkar
al-Baqarah275Jual Beli
al-Nisa’29Jual Beli
al-Baqarah278Riba
al-Baqarah279Riba
Al ‘Imran130Riba
Al-Qasas27Sewa
al-Nisa’128Perdamaian
al-Baqarah282Pinjaman & Gadai
al-Baqarah283Pinjaman & Gadai
al-Baqarah280Pinjaman & Gadai
al-Nisa’58Titipan
al-Anfal27Titipan
al-Mu’minun8Titipan
al-Nur33Memberantas perbudakan
al-Nur32Pernikahan
al-Nisa’3Pernikahan
al-Mu’minun5Pernikahan
al-Mu’minun6Pernikahan
al-Mu’minun7Pernikahan
al-Nisa’24Pernikahan
al-Nisa’25Pernikahan
al-Nisa’24-23Pernikahan
al-Nisa’22Pernikahan
al-Baqarah221Pernikahan
Al-Mumtahanah10Pernikahan
al-Ma’idah5Pernikahan
al-Nur3Pernikahan
al-Nisa’19Pernikahan
al-Nisa’4Mahar
al-Nisa’20Pernikahan
al-Nisa’21Pernikahan
al-Baqarah236Pernikahan
al-Baqarah237Pernikahan
al-Talaq6Nafkah
al-Talaq7Nafkah
al-Baqarah233Nafkah
al-Nisa’34Nushuz (pelanggaran hak & Kewajiban)
al-Nisa’35Nushuz
al-Nur30Menundukkan pandangan
al-Nur31Menundukkan pandangan
al-Ahzab55Pakaian
al-Ahzab59Pakaian
al-Nur60Pakaian
al-Baqarah223Pernikahan
al-Baqarah235Pernikahan
al-Talaq1Perceraian
al-Talaq2Perceraian
al-Baqarah231Perceraian
al-Talaq228Iddah (masa tunggu)
al-Talaq4Iddah (masa tunggu)
al-Ahzab49Iddah (masa tunggu)
al-Baqarah234Iddah (masa tunggu)
al-Baqarah229Perceraian
al-Baqarah230Perceraian
al-Baqarah232Perceraian
al-Mujadalah2Zihar (menyamakan istri dengan ibu, sehingga tidak di setubuhi)
al-Mujadalah3Zihar
al-Mujadalah4Zihar
al-Ahzab4Zihar
al-Baqarah224Sumpah Ila’ (sumpah suami untuk tidak menyetubuhi istri)
al-Baqarah227Sumpah Ila’
al-Nur6Sumpah Li’an
al-Nur7Sumpah Li’an
al-Nur8Sumpah Li’an
al-Nur9Sumpah Li’an
Al-Insan7Najar
al-Baqarah270Najar
al-Haji29Najar
al-Ma’idah89Sumpah
Al ‘Imran77Sumpah
al-Nahl92Sumpah
al-Nahl94Sumpah
al-Baqarah225Sumpah
al-Baqarah224Sumpah
al-Qalam10Sumpah
al-Baqarah27Lari dari peperangan
al-Isra’34Lari dari peperangan
al-An’am152Lari dari peperangan
al-Nahl91Lari dari peperangan
al-Baqarah177Lari dari peperangan
al-Ra’d25Lari dari peperangan
al-Ahzab15Lari dari peperangan
al-Baqarah180Wasiat
al-Baqarah181Wasiat
al-Baqarah182Wasiat
Sad26Pengadilan
al-Nisa’105Pengadilan
al-Ma’idah48Pengadilan
al-Ma’idah49Pengadilan
al-Ma’idah44Pengadilan
al-Ma’idah45Pengadilan
al-Ma’idah47Pengadilan
al-Ma’idah42Pengadilan
al-Nisa’60Pengadilan
Hud113Pengadilan
al-Baqarah188Pengadilan
al-Nisa’15Pengadilan: Kesaksian
al-Nur4Pengadilan: Kesaksian
al-Nur13Pengadilan: Kesaksian
al-Baqarah140Pengadilan: Kesaksian
al-Ma’arij33Pengadilan: Kesaksian
al-Nisa’135Pengadilan: Kesaksian
al-Ma’idah8Pengadilan: Kesaksian
al-Nisa’6Pengadilan: Kesaksian
al-Ma’idah106Pengadilan: Kesaksian
al-Ma’idah107Pengadilan: Kesaksian
al-Nisa’5Membelanjakan harta
al-Nahl75Membelanjakan harta
al-Nisa’92Penebusan Dosa  
al-Mujadalah3ـ4Penebusan Dosa  
al-Ma’idah89Penebusan Dosa  
al-Ma’idah95Penebusan Dosa  
al-Baqarah196Penebusan Dosa  
al-Nisa’11Warisan
al-Nisa’12Warisan
al-Nisa’176Warisan
al-Ahzab6Warisan
al-Anfal75Warisan
al-Nisa’7Warisan
al-Nisa’33Warisan
al-Nur2Hadd dan Ta’zir (Hukuman)
al-Nisa’15-16Hadd dan Ta’zir
al-Nisa’25Hadd dan Ta’zir
al-Nur4Hadd dan Ta’zir
al-Ma’idah38Hadd dan Ta’zir
al-Ma’idah39Hadd dan Ta’zir
al-Ma’idah33Hadd dan Ta’zir
al-Ma’idah34Hadd dan Ta’zir
al-Ma’idah32Hadd dan Ta’zir
al-Baqarah178Qisas (Hukuman setimpal)
al-Baqarah179Qisas
al-Isra’33Qisas
al-Ma’idah32Qisas
al-Ma’idah45Qisas
al-Shura39Qisas
al-Shura40Qisas
al-Shura41Qisas
al-Shu’ara227Qisas
al-Haji60Qisas
al-Nahl126Qisas
al-Baqarah194Qisas
al-Shura43Qisas
al-Shura40Qisas
al-Baqarah29Makan dan Minum
al-Baqarah168Makan dan Minum
al-Baqarah172Makan dan Minum
al-Mu’minun51Makan dan Minum
al-Ma’idah4Makan dan Minum
al-Ma’idah88Makan dan Minum
al-A’raf32Makan dan Minum
al-Nahl114Makan dan Minum
al-An’am118Makan dan Minum
al-An’am119Makan dan Minum
Al-Mulk15Makan dan Minum
al-An’am145Makan dan Minum
al-Ma’idah5Makan dan Minum
al-Baqarah173Makan dan Minum
al-Ma’idah3Makan dan Minum
al-Nahl115Makan dan Minum
al-An’am145Makan dan Minum
al-An’am145Makan dan Minum
al-Ma’idah4Makan dan Minum
al-Ma’idah90Makan dan Minum
al-Ma’idah91Makan dan Minum
al-Nahl14Makan dan Minum
Fatir12Makan dan Minum
al-Nahl69Makan dan Minum
al-Haji30Makan dan Minum
al-Nahl5Makan dan Minum
al-Nahl66Makan dan Minum
al-Mu’minun21Makan dan Minum
Yasin72Makan dan Minum
Yasin73Makan dan Minum
al-Haji28Makan dan Minum
al-Haji36Makan dan Minum
al-Ma’idah1Makan dan Minum
al-Ma’idah96Makan dan Minum
al-Mu’minun19Makan dan Minum
al-Mu’minun20Makan dan Minum
al-Nahl67Makan dan Minum
al-Baqarah57Makan dan Minum
al-Baqarah61Makan dan Minum
al-Nahl10Makan dan Minum
‘Abas27Makan dan Minum
‘Abas28Makan dan Minum
‘Abas29Makan dan Minum
‘Abas30Makan dan Minum
‘Abas31Makan dan Minum
‘Abas32Makan dan Minum
al-An’am141Makan dan Minum
al-Hujurat5Validitas Informasi
al-Tawbah122Validitas Informasi
al-Baqarah159Validitas Informasi
al-Nahl43Validitas Informasi
al-Tawbah61Validitas Informasi
al-Baqarah282Validitas Pembuktian
al-Talaq1-2Validitas Pembuktian
al-Ma’idah106Validitas Pembuktian
al-Ma’idah95Validitas Pembuktian
al-Nisa’59Validitas sunah Nabi
al-Najm3Validitas sunah Nabi
al-Najm4Validitas sunah Nabi
al-Ahzab21Validitas sunah Nabi
al-Ahzab36Validitas sunah Nabi
Al ‘Imran31Validitas sunah Nabi
al-A’raf158Validitas sunah Nabi
al-Hashr7Validitas sunah Nabi
al-Ahzab33Tuntunan para keluarga Nabi
Al ‘Imran110Tuntunan para sahabat Nabi
al-Ma’idah95Qiyas
al-Nisa’115Mufakat (Persetujuan Umum)
Al ‘Imran103Mufakat (Persetujuan Umum)
al-Isra’15Loyalitas
Al-Talaq7Loyalitas
al-An’am145Loyalitas
al-An’am119Loyalitas
al-Tawbah115Loyalitas
Al ‘Imran102Menjaga Kehati-hatian
Al-Taghabun16Menjaga Kehati-hatian
al-Baqarah195Menjaga Kehati-hatian
al-Isra’36Menjaga Kehati-hatian
Yunus36Prasangka
al-Nisa’157Prasangka
al-An’am148Prasangka
al-Najm23Prasangka
al-Najm28Prasangka
al-Isra’36Prasangka
al-Baqarah286Taklif (tugas)
al-Mu’minun62Taklif (tugas)
al-Baqarah233Taklif (tugas)
al-Talaq7Taklif (tugas)
al-An’am152Taklif (tugas)
al-Nahl106Taklif (tugas)
al-Haji78Prinsip menghilangkan kesusahan
Al-Rahman60Prinsip berbuat baik
al-Tawbah91Prinsip berbuat baik
al-Haji32Prinsip menghormati syiar-syiar islam.
al-Ma’idah2Kerjasama di tahan Haram (Makkah)
al-Ahzab21Keteladanan Nabi
al-Ahzab50Karakteristik Nabi
al-Ahzab28Karakteristik Nabi
al-Ahzab29Karakteristik Nabi
al-Ahzab52Karakteristik Nabi
al-Ahzab51Karakteristik Nabi
al-Muzzammil2Karakteristik Nabi
al-Muzzammil3Karakteristik Nabi
al-Muzzammil4Karakteristik Nabi
al-Isra’79Karakteristik Nabi
al-Ahzab6Karakteristik Nabi
al-Ahzab36Karakteristik Nabi
al-Ahzab53Istri Istri Nabi
al-Ahzab6Istri Istri Nabi
al-Ahzab30Istri Istri Nabi
al-Ahzab31Istri Istri Nabi
al-Isra’26Pemborosan dan Kekikiran
al-Isra’27Pemborosan dan Kekikiran
al-Isra’39Pemborosan dan Kekikiran
Al-Hadid24Pemborosan dan Kekikiran
al-Furqan67Pemborosan dan Kekikiran
Yunus83Pemborosan dan Kekikiran
Al-Shu’ara151Pemborosan dan Kekikiran
Ghafir43Pemborosan dan Kekikiran
Ghafir28Pemborosan dan Kekikiran
al-Anbiya9Pemborosan dan Kekikiran
al-Dhariyat34Pemborosan dan Kekikiran
Yunus12Pemborosan dan Kekikiran
Ghafir34Pemborosan dan Kekikiran
Yasin19Pemborosan dan Kekikiran
al-An’am141Pemborosan dan Kekikiran
al-Nur11-17Menuduh perbuatan cabul
al-Nur23-24Menuduh perbuatan cabul
al-Nur4Menuduh perbuatan cabul
al-Nisa’29-30Pembunuhan
al-Nisa’93Pembunuhan
al-An’am140Pembunuhan
al-An’am151Pembunuhan
al-Isra’31Pembunuhan
al-Furqan68Pembunuhan
al-Mumtahina12Pembunuhan
al-Nisa’92Pembunuhan
al-Ma’idah32Pembunuhan
al-Isra’33Pembunuhan
al-Baqarah195Pembunuhan
Hud84-85Penipuan dalam menimbang dan mengukur
al-A’raf85Penipuan dalam menimbang dan mengukur
al-Isra’35Penipuan dalam menimbang dan mengukur
al-Shu’ara182-181Penipuan dalam menimbang dan mengukur
al-Rahman8-9Penipuan dalam menimbang dan mengukur
al-Mutaffifin1-3Penipuan dalam menimbang dan mengukur
al-An’am152Penipuan dalam menimbang dan mengukur
al-Nisa’148Fitnah
al-Humaza1Fitnah
al-Hujurat11Fitnah
al-Qalam11Fitnah
al-Hujurat12Fitnah
al-Qalam11Menyebarkan desas-desus
al-Baqarah27Menyebarkan desas-desus
al-Ra’d25Menyebarkan desas-desus
al-Hujurat11Menghina dengan [memanggil] nama panggilan yang buruk
al-Hujurat12Kecurigaan dan spionase
al-Ahzab72Perwalian
al-Nisa’58Perwalian
al-Anfal17Perwalian
al-Mu’minun8Perwalian
al-Isra’32Perzinahan
al-A’raf33Perzinahan
al-Shura37Perzinahan
al-Najm32Perzinahan
al-Nur33Perzinahan
al-Nur2-3Perzinahan
al-An’am151Perzinahan
al-Furqan68Perzinahan
al-Mumtahina12Perzinahan
al-Naml54-55Sodomi
al-Ma’idah38-39Perampokan
al-Mumtahanah12Perampokan
al-Nur19Menyebarkan ketidak-senonohan
Al Imran117Pemaksaan
al-Nahl33Pemaksaan
al-Nahl118Pemaksaan
al-‘Ankabut40Pemaksaan
al-Rum9Pemaksaan
al-Nahl90Pemaksaan
al-A’raf55Pemaksaan
al-Baqarah190Pemaksaan
al-Baqarah57Pemaksaan
al-A’raf33Pemaksaan
Hud113Pemaksaan
Al Imran118Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Nisa’144Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Ma’idah57Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Ma’idah80-81Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Tawbah16Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Tawbah23Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Tawbah113-114Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Mujadalah14Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Mujadalah22Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Mumtahanah1Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Mumtahanah8-9Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Mumtahanah13Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-Nisa’140Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-An’am68Persahabatan dengan yang tidak beriman
al-An’am108Persahabatan dengan yang tidak beriman
Muhammad22-23Memutuskan hubungan persaudaraan
al-Baqarah27Memutuskan hubungan persaudaraan
al-Ra’d25Memutuskan hubungan persaudaraan
Al Imran175Putus asa dari rahmat Allah
al-A’raf99Putus asa dari rahmat Allah
Yusuf87Putus asa dari rahmat Allah
al-Hijr56Putus asa dari rahmat Allah
al-Zumar53Putus asa dari rahmat Allah
al-Nur27-29Merebut properti orang lain
al-Nur61Merebut properti orang lain
al-Nisa’4Merebut properti orang lain
al-Baqarah60Korupsi
al-A’raf74Korupsi
Hud85Korupsi
al-A’raf56Korupsi
al-Baqarah27Korupsi
al-Ma’idah32-33Korupsi
al-Ra’d25Korupsi
Muhammad22-23Korupsi
al-Baqarah42Menyembunyikan kebenaran
al-Baqarah174Menyembunyikan kebenaran
Al Imran71Menyembunyikan kebenaran
al-Baqarah159Menyembunyikan kebenaran
al-Tawbah34-35Menyimpan harta
al-Tawbah37Mengganti bulan terlarang
al-Baqarah102Sihir
al-Nahl105Berbohong
al-Ghafir28Berbohong
al-Haji30Berbohong
al-Ma’idah90-91Perjudian
al-Ma’idah3Perjudian
al-Nisa’142Riya
al-Ma’un6Riya
al-Kahf110Riya
al-A’raf29Riya
al-Zumar2Riya
al-Zumar11Riya
al-Zumar14Riya
al-Ghafir14Riya
al-Ghafir65Riya
al-An’am162-163Riya
al-Nisa’38Riya
al-Anfal47Riya
al-Bayyinah5Riya
al-Nisa’119Mengubah ciptaan Allah
al-Ahzab32Wanita
al-Nur31Wanita
al-Nur63Etika Berinteraksi dengan Nabi
al-Hujurat2-4Etika Berinteraksi dengan Nabi
al-Ahzab53Etika Berinteraksi dengan Nabi
al-Anfal46Perselisihan
al-An’am164Beban dosa
al-Najm38Beban dosa
al-Isra’15Beban dosa
al-Baqarah286Beban dosa
Al Imran103Berpegang teguh pada tali Allah
al-Nisa’59Mentaati Allah
Hud112Ketabahan
Fussilat6Ketabahan
Fussilat30Ketabahan
al-Shura15Ketabahan
al-Ahqaf13Ketabahan
al-Jinn16Ketabahan
Yunus89Ketabahan
al-Takwir28Ketabahan
Al Imran200Kesabaran
al-Balad17Kesabaran
al-Hujurat10Reformasi (Masyarakat)
al-Nisa’114Reformasi (Masyarakat)
al-Nisa’35Reformasi (Masyarakat)
al-Nisa’128Reformasi (Masyarakat)
al-Anfal1Reformasi (Masyarakat)
al-Hujurat9Reformasi (Masyarakat)
al-Tahrim8Tobat
al-Nur31Tobat
al-Tawbah122Fatwa dan taqlid
Fussilat52Mencegah kerusakan
al-Nisa’86Menjawab salam
al-Nur58-59Tanggung jawab rumah
Taha132Tanggung jawab rumah
al-Tahrim6Tanggung jawab rumah
al-Nur22Menolong kerabat, yatim, yang membutuhkan ..
al-Rum38Menolong kerabat, yatim, yang membutuhkan ..
al-Baqarah177Menolong kerabat, yatim, yang membutuhkan ..
al-Nahl90Menolong kerabat, yatim, yang membutuhkan ..
al-Isra’26Menolong kerabat, yatim, yang membutuhkan ..
al-Jumu’ah10Mencari rezeki
al-Mulk15Mencari rezeki
al-Isra’25-23Berbakti kepada orang tua
al-‘Ankabut8Berbakti kepada orang tua
al-Ahqaf15Berbakti kepada orang tua
al-Nisa’36Berbakti kepada orang tua
Luqman15-14Berbakti kepada orang tua
al-Baqarah83Berbakti kepada orang tua
al-An’am151Berbakti kepada orang tua
al-Nisa’97-99Hijrah
al-Anfal72Hijrah
al-A’raf204Al-Qur’an
Fussilat36Meminta perlindungan kepada Allah
al-A’raf200Meminta perlindungan kepada Allah
al-Mu’minun98-97Meminta perlindungan kepada Allah
al-Falaq5-1Meminta perlindungan kepada Allah
al-Nas6-1Meminta perlindungan kepada Allah
Al Imran36Meminta perlindungan kepada Allah
al-Ghafir56Meminta perlindungan kepada Allah
Ibrahim35Meminta perlindungan kepada Allah
Ibrahim40Meminta perlindungan kepada Allah
Yusuf33Meminta perlindungan kepada Allah
Al Imran8Meminta perlindungan kepada Allah
al-Nahl98Meminta perlindungan kepada Allah
Al Imran159Percaya kepada Allah
Muhammad24Membaca al-Qur’an
al-A’raf204Membaca al-Qur’an
al-Muzzammil4Membaca al-Qur’an
Al Imran191Dzjikir (Mengingat Allah)
al-Ahzab41Dzjikir (Mengingat Allah)
al-Baqarah239Dzjikir (Mengingat Allah)
al-Nisa’103Dzjikir (Mengingat Allah)
al-Jumu’ah10Dzjikir (Mengingat Allah)
al-Insan25Memuji Allah
Al Imran41Memuji Allah
al-Ahzab42Memuji Allah
al-A’raf25Memuji Allah
al-Nur36Memuji Allah
al-Fath9Memuji Allah
al-Ghafir55Memuji Allah
Maryam11Memuji Allah
Qaf30-40Memuji Allah
Taha130Memuji Allah
al-Tur49-48Memuji Allah
al-Baqarah200Memuji Allah
Nuh10Istighfar
al-Baqarah199-198Istighfar
al-Dhariyat18-17Istighfar
Al Imran18-17Istighfar
Al Imran135Istighfar
Ibrahim40-41Istighfar
al-Hashr10Istighfar
Nuh28Istighfar
al-Muzzammil20Penjagaan
al-Sajdah17-16Penjagaan
Al Imran17Penjagaan
al-Isra’79Penjagaan
al-Dhariyat18-17Penjagaan
al-Muzzammil4-2Penjagaan
al-Ahzab56Shalawat untuk nabi
al-Sharh8-7Ta’qibat (Shalat)
al-Ghafir60Permohonan
al-Baqarah186Permohonan
al-Anbiya’90Permohonan
al-An’am63Permohonan
al-A’raf56-55Permohonan
al-Sajdah16Permohonan
al-Duha11Syukur atas rahmat Allah
al-Nisa’37Syukur atas rahmat Allah
al-Ma’idah7Syukur atas rahmat Allah
al-Ma’idah11Syukur atas rahmat Allah
al-Ma’idah20Syukur atas rahmat Allah
al-Ma’idah6Syukur atas rahmat Allah
al-A’raf74Syukur atas rahmat Allah
al-Nahl114Syukur atas rahmat Allah
al-Fath29Kerendahan hati dan harga diri
al-Hijr88Kerendahan hati dan harga diri
Luqman18Kerendahan hati dan harga diri
al-Ma’idah54Kerendahan hati dan harga diri
al-Isra’37Kerendahan hati dan harga diri
al-Furqan63Kerendahan hati dan harga diri
Luqman19Kerendahan hati dan harga diri
al-Hadid23Kerendahan hati dan harga diri
al-Hijr85Memaafkan dan tabah
Al Imran134Memaafkan dan tabah
al-Nur22Memaafkan dan tabah
al-Shura37Memaafkan dan tabah
al-Isra’28Berinteraksi dengan baik
al-Isra’53Berinteraksi dengan baik
al-Mu’minun96Berinteraksi dengan baik
al-Ankabut46Berinteraksi dengan baik
Fussilat34Berinteraksi dengan baik
al-Ahzab70Berinteraksi dengan baik
al-Baqarah83Berinteraksi dengan baik
al-Nahl125Berinteraksi dengan baik
al-Mu’minun1-2Menjaga shalat
al-Mu’minun9Menjaga shalat
al-Ma’arij23Menjaga shalat
al-Ma’un5-4Menjaga shalat
Maryam59Menjaga shalat
al-Tawbah54Menjaga shalat
al-Nisa’142Menjaga shalat
al-Baqarah271Infaq di jalam Allah
Al Imran92Infaq di jalam Allah
al-Baqarah262-264Infaq di jalam Allah
al-Baqarah267Infaq di jalam Allah
al-Isra’28Infaq di jalam Allah
al-Anbiya’73Berlomba-lomba dalam kebaikan
al-Mu’minun61Berlomba-lomba dalam kebaikan
al-Baqarah148Berlomba-lomba dalam kebaikan
al-Ma’idah48Berlomba-lomba dalam kebaikan
al-Anbiya’90Berlomba-lomba dalam kebaikan
al-Haji77Berlomba-lomba dalam kebaikan
Luqman19Berbicara dengan nada yang baik
al-Shura38Konsultasi
Al Imran159Konsultasi
al-Mu’minun1-3Menghindari pembicaraan yang sia-sia
al-Furqan72Menghindari pembicaraan yang sia-sia
al-Qasas55Menghindari pembicaraan yang sia-sia
al-Hashr9Pengorbanan
al-Mujadila11Memberi ruang (dalam duduk di majlis)
al-Nisa’54Sifat sifat tercela
al-Nisa’32Sifat sifat tercela
Taha131Sifat sifat tercela
al-Nisa’49Sifat sifat tercela
al-Duha10Sifat sifat tercela
al-Saff2-3Sifat sifat tercela
al-Baqarah44Sifat sifat tercela
Maryam54Sifat sifat tercela
al-Ma’idah101Sifat sifat tercela
al-Kahf24-23Sifat sifat tercela
al-Najm32Sifat sifat tercela
al-Hashr10Sifat sifat tercela
al-Falaq5Sifat sifat tercela
al-Nisa’15Penjara dan pengasingan
al-Ma’idah33Penjara dan pengasingan
al-Tawbah84-86Ziarah kubur
al-Tawbah17-18Memakmurkan masjid
al-Baqarah114Memakmurkan masjid
al-Jinn18Memakmurkan masjid
al-A’raf29Memakmurkan masjid
al-A’raf31Memakmurkan masjid
al-Ahzab4-5Mengadopsi Anak
al-Nisa’10Menanggung anak yatim
al-Nisa’2Menanggung anak yatim
al-Nisa’127Menanggung anak yatim
al-Baqarah220Menanggung anak yatim
al-Duha9Menanggung anak yatim
al-Fajr17Menanggung anak yatim
al-Ma’un2Menanggung anak yatim
al-Nisa’6Menanggung anak yatim
al-Isra’34Menanggung anak yatim
Hud18-19Mengutuk
al-Ma’idah78-79Mengutuk
al-Ahzab57Mengutuk
al-Ahzab64Mengutuk
al-Baqarah159Mengutuk
al-Nisa’93Mengutuk
al-Ra’d25Mengutuk
al-Nur23Mengutuk
Muhammad22-23Mengutuk
al-Nisa’85Perantaraan

Search terms: ayat ahkam, ayat hukum, ayat muamalah, contoh ayat ahkam di al Qur’an, tafsir ayat ahkam, ahkam al  Qur’an,

_______

Referensi:

Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., Hukum Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm: 163-164.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *